hrvatskijezik

hrvatski jezik za srednje škole
 
Početna stranicaPočetna stranica  PortailPortail  FAQFAQ  PretraľnikPretraľnik  RegistracijaRegistracija  ČlanstvoČlanstvo  Korisničke grupeKorisničke grupe  Login  

Share | 
 

 Homer: Ilijada

Go down 
Autor/icaPoruka
Admin
Admin
avatar

Broj postova : 483
Age : 54
Registration date : 14.07.2007

PostajNaslov: Homer: Ilijada   uto srp 17, 2007 12:06 pm

(ulomci)

Izdava~: Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1987

Osnovni podaci o autoru:
Homer je bio slijepi Gr~ki pjesnik. Najvjerojatnije je `ivio u 12.st.pr.K. u Smirni. Vrlo je vjerojatno da je napisao dva najve}a anti~ka epa: Ilijadu i Odiseju, iako mnogi osporavaju mogu}nost da je on autor tih djela. Iako veliki pjesnik, radio je kao dvorski pjeva~ ili pripovjeda~. Novija istra`ivanja upu}uju na to je da je `ivio u 9.st.pr.K i bio zemljoradnik.

Najosnovnije crte sadr`aja:
1. pjevanje
Radnja zapo~inje zazivanjem (invokacijom) muze da pjeva o Ahileju, njegovoj ljutnji i ahejskim porazima. U ahejski tabor dolazi Hriso, koji `eli otkupiti k}er koju su Ahejci zarobili prilikom osvajanja Tebe. Agamemnon odbija ponudu, a Hriso, sve}enik Apolonov, moli Apolona za pomo}. Apolon na Ahejce po{alje kugu. Desetog dana epidemije Ahejci vje}aju i vra~ Kalhas ka`e Agamemnonu da mora vratiti k}er Hrisovu. Agamemnon nevoljku pristaje, ali tra`i dar za taj postupak. Nitko mu ga ne `eli dati, a on ljut na Ahileja uzima njegovu robinju Briseidu. Ahilej se jako rasrdi i napu{ta rat, a njegova majka, bo`ica Titeda, moli Zeusa da ne dozvoli Ahejcima pobjedu protiv Trojanaca dok se ne pomire s Ahilejem.
Citat: “Ako, Zeuse o o~e, med besmrtnicima tebi
Djelom il’ besjedom kojom ugodih, izvr{i mi `elju:
Mojega sina po~asti, od ostalih koji je ljudi
Najkra}eg v’jeka, a sada junacima kralj Agamemnon
Pogrdi njega, jer uze mu dar i ima ga sada.
Nego oti|i i gledaj, da Hera ne opazi tebe,
Dotle Trojancima snagu udjeljuj, dokle Ahejci
Moga ne po~aste sina i dikom ne uzvise njega.”
Zeus joj ispuni `elju, ali se Hera zbog toga po~ne s njim prepirati. Dolazi Hefest i razveseljava ih.

16. pjevanje
U 15. pjevanju Trojanci potisnu Ahejce do samih brodova i postoji opasnost da ih spale. Da bi to sprije~io Patroklo moli Ahileja da mu da oru`je i vojnike, kako bi potukao Trojance.
Citat: “A ti pusti bar mene i vojsku mirmidonsku drugu
Meni deder pridru`i, da svane Danajskom rodu.
Svoje mi oru`je na ple}i daj, da se njime oru`am,
Ne bi l’ me dr`ali Trojanci za tebe i od boja ne bi l’
Prestali, ahejski ne bi l’ odahnuli ubojni sini”
Ahilej mu da oru`je, ali ga upozori da na kre}e u napad nego samo obrani brodove i tabor. Kada su Trojanci vidjeli Patrokla u Ahilejevom oklopu pomislili su da se Ahilej vratio u rat i silno su se upla{ili, te razbje`ali. Patroklo udari po njima i ubije Sarpedona, a onda zanemari Ahilejevu preporuku i krene na Troju. Uto do|e Hektor i ubije Patrokla.

18. pjevanje
Ahilej saznaje za Patroklovu smrt i stane tugovati za prijateljem. To ~uje njegova majka Tetida i do|e utje{iti sina, te mu ka`e da ne kre}e u boj bez oru`ja (Ahilej je oru`je posudio Patroklu u 16. pjevanju, a uzeo ga je Hektor u 17. pjevanju), jer }e ona zamoliti Hefesta da mu napravi novo oru`je. Tetida odlazi na Olimp i moli Hefesta da Ahileju iskuje novo oru`je.
Citat: “ Stog ti pred koljena padam, kratkovje~nom mojemu sinu
Ne bi li hotio ti udjeliti kacigu i {tit,
Nazuvke prekrasne ktom, {to ih kop~e spu~aju kruto,
I jo{ oklop, jer onaj, {to ima{e, izgubi vjerni
Ubiti drug mu, a on na zemlji `alostan le`i.”
Hefest pristaje i po~inje kovati novo oru`je. Te no}i Trojanci jo{ jednom poku{avaju oteti Patroklovo tijelo, ali Hera {alje Irida s porukom za Ahileja i ka`e mu da se samo pojavi na opkopu kako bi se Trojanci upla{ili. Ahilej se pro{eta opkopom, a Trojanci upla{eni bje`e, pa Ahejci kona~no donesu tijelo Patroklovo Ahileju. Spustila se no} i Trojanci vje}aju. Pulidamas, prorok, predla`e da se preko no}i svi vrate u grad, jer bi ina~e bili previ{e izlo`eni, s obzirom na to da se Ahilej vratio. Hektor i ostali ljudi, nisu `eljeli poslu{ati njegov pametni savjet, ve} su ostali vani.

24. pjevanje
U 22. pjevanju Ahilej pobjedi Hektora i uzme njegovo tijelo u ahejski tabor. Svako jutro Ahilej `ali Patrokla i vu~e Hektorovo tijelo oko njegova groba. Bogovima to napokon dosadi i Zeus po{alje Tetidu Ahileju, da mu ka`e da mora predati Hektorovo tijelo njegovom ocu Prijamu, a Iridu po{alje Prijamu da mu ka`e da otkupi Hektorovo tijelo. Prijam s kolima dolazi u ahejski tabor, gdje moli Ahileja da mu preda sinovo tijelo za bogate darove. Ahilej pristaje, te Prijam ostaje preko no}i i ujutro se vra}a u Troju sa sinovim tijelom. Trojanci oplakuju Hektora i dvanaestog dana ga spale na loma~i.

Osnovni motiv:
Dva osnovna motiva su Ahilejeva srd`ba na Agnamemnona zbog otmice robinje Briseide i na Hektora zbog ubojstva prijatelja Patrokla. Postoji jo{ par motiva ljubavi (npr. Ahilejeva ljubav prema Briseidi, Patroklu) , ali oni nisu toliko bitni, jer samo stvaraju dva glavna motiva, koji su pravi pokreta~i radnje.
Po~etni motiv srd`be prema Agamemnonu je vrlo jak do 16. pjevanja, ali onda kao da nestaje, a pojavljuje se novi motiv - srd`ba na Herakla, koji potpuno prekida prvi motiv. Na kraju i taj motiv nestaje.

Karakterizacija likova:
Ahilej je bio najve}i gr~ki junak i kao takav je trebao biti savr{en. Ipak, kao i obi~no u gr~koj mitologiji, gdje ni bogovi nisu bili savr{eni, Ahilej je imao svoje mane. Bio je po{ten i vrijedan, no njegove srd`be nisu bile potpuno opravdane. Kada se ljutio na Agamemnona, nije trebao samo sjediti i gledati kako se stvari de{avaju (tako je ustvari i do{lo do druge srd`be), ve} se trebao suprostaviti Agamemnonu kao junak. U drugoj srd`bi je bio u neku ruku i sam kriv, jer da se on nije durio na Agamemnona i tvrdoglavo ~ekao da mu ovaj padne pod noge, nikada Trojanci ne bi stigli do ahejskog tabora i brodovlja. Drugim rije~ima, da nije bilo njegovog mu{kog ponosa puno manje bi ljudi umrlo, a njegov prijatelj Patroklo bi bio `iv (iako je i sam pridonio svojoj smrti).
Zeus je u Grka vrhovni Bog svih bogova i ljudi. U Ilijadi stoji na strani Trojanaca, ali samo zato {to ga je za to zamolila Ahilejeva majka Bo`ica Tetida. Zeus je mudar i pravedan, ali sputan svojim polo`ajem ne mo`e do}i do punog izra`aja.
Apolon je mladi Bog sunca, svjetlosti i proro{tva. Veliki je prijatelj i pomaga~ Trojanaca, a posebno Hektora, kojeg je osobno vi{e puta spasio od Ahileja.
Atena je Bo`ica mudrosti i rata, a bori se na strani Ahejaca. Povremeno u postizanju svojih ciljeva ne postupa najpo{tenije, no u ve}ini situacija ipak postupa po{teno.
Hefest je bio Bog vatre i kova~kog zanata. Bio je jedan od rijetkih bogova koji se nisu izravno umje{ali u Trojanski rat. U 1. pjevanju se dokazao kao mirotvorac bar nakratko izmiriv{i Zeusa i Heru.
Hera je Zeusova `ena, za{titnica obitelji. Podr`ava Ahejce i udru`uje se s Atenom.
Tetida je Boginja mora i majka Ahileja. Vrlo sna`no se zauzima za svaku sinovu `elju i dokazuje svoje po{tenje pri svakoj pojavi u radnji, mada nekada daje prednost maj~inskoj ljubavi.
Agamemnon je bio kralj Mikene i vrhovni zapovjednik ahejskih snaga pred Trojom. Svojom {krto{}u je izazvao bijes boga Apolona i ustvari zapo~eo Ilijadu. Poslije u 18. pjevanju mijenja svoj stav prema Ahileju, jer je napokon uvidio {to je u~inio.
Hektor je bio trojanski junak. Bio je prili~no svojeglav (to ga je na kraju ko{talo glave), ali se barem borio za ono u {to je naj~vr{}e vjerovao - domovinu.
Patroklo je bio Ahilejev najbli`i prijatelj. Odrasli su zajedno i bili su ne{to kao pobratimi. Njegova odanost domovini i Ahileju prikazana je u 16. pjevanju, gdje `eljan borbe za domovinu ipak tra`i Ahilejevo dopu{tenje za odlazak u boj.
Prijam je bio kralj Troje. Njegova ljubav i dobrota se najvi{e isti~u u 24. pjevanju pri molitvi Ahileju da mu vrati sinovo tijelo.

Stilska sredstva:
Poredbe, stalni pridjevi, epiteti

Jezik i stih:
Jezik je potpuno arhai~an s puno vrlo ~udnih i krajnje nepoznatih rije~i, a razlog je vrijeme nastajanja i izvornik koji je pisan staro-gr~kim jezikom. Ilijada se sastoji od 15693 heksametara.

Mjesto i vrijeme u djelu:
Okolica grada Troje oko 12.st.pr.K.

Do`ivljaj Ilijade:
Kao prakti~nog ~ovjeka, s malo interesa za ovakva stara knji`evna djela, ne mogu re}i da me Ilijada iskreno odu{evila. ^ak mislim da bi se mnogi slo`ili sa mnom da je pomalo dosadna. Kao ratni ep ve}inom se temelji na mr`nji i ubijanju (povremeno se u knjizi spominje ~ak i klanje), a iako je to na`alost stvarnost, nisam siguran da me to uzbu|uje. Dugi opisi borbi pogotovo u 16. pjevanju i dalje prili~no su dosadni i vrlo razvu~eni.
S druge strane nije sve ba{ tako crno, jer ipak se pojavljuje i tra~ak ljubavi, a to se najjasnije o~ituje u 24. pjevanju gdje Prijam s po{tovanjem prilazi ubojici svoga sina Ahileju, a on potpuno zaboravlja na srd`bu prema Hektoru i Trojancima i ugo{}uje Prijama. Isto tako postoji i maj~inska ljubav za sina koju Tetida iskazuje u molitvama Zeusu i Hefestu.
Sve u svemu Ilijada me vi{estruko nadilazi svojim stilom, koji jo{ uvijek nisam u potpunosti usvojio i protuma~io, pa zbog toga ni ne mogu biti potpuno objektivan u vrednovanju djela.
[Vrh] Go down
Korisnički profil http://hrvatskijezik.forumcroatian.com
Admin
Admin
avatar

Broj postova : 483
Age : 54
Registration date : 14.07.2007

PostajNaslov: Re: Homer: Ilijada   uto srp 17, 2007 2:09 pm

Likovi:

Ahil, Agamnemon, svećenik Hris, Briseida, Hektor, Apolon, Hera, Kalhant,
Nestor, Zeus, Patrokolo, TetidaSadržaj:

I pjevanje

Nakon devet godina ratovanja između Ahejaca (Grka) i Trojanaca odluka o
pobjedniku nikako ne pada. Razorivši jedan grad u borbi protiv trojanskih
saveznika Ahil je u ropstvo poveo i kćerku Apolonova svećenika Hrisa, Briseidu.
Ona je pripala kralju Agamemnonu. Njezin otac donio je otkupninu ne bi li mu
Agamnemon vratio kćer. Nakon pogrdnog odbijanja svećenik Hris zamoli njegovog
zaštitnika boga Apolona da kazni Ahejce. Apolon usliša Hrisovu molitvu, te
pošalje svoje nevidljive strijele. Tko god je bio pogođen umro bi od kuge.
Devet dana padale su strijele po Ahejcima. Zbog tog napada boga Apolona biva
sazvana Narodna skupština na kojoj Agamnemon sazna uzrok Apolonove ljutnje, te
u zamjenu za svećenikovu kćer on traži Ahilovu robinju Briseidu, čim je vrlo
rasrdio Ahila koji više ne želi pomagati ahejskoj vojsci. Nakon što mu biva
oduzeta Briseida Ahil tužno zaziva majku Tetidu i moli je za pomoć. Kako bi mu
pomogla, Tetida odlazi na Olimp te se tuži Zeusu zbog svog sina Ahila. Zeus
odluči kazniti Ahejce neuspjehom u njihovom boju protiv Trojanaca, no na tu
Zeusovu odluku božica Hera, Zeusova žena strašno se uzbuni, no Zeus ne
posustaje od svoje odluke.


XVI pjevanje

Nakon što izgubiše sve junake Ahejci su se našli u veoma teškoj situaciji i
bili su pred porazom, te Patrokolo moli Ahileja da mu pomogne ili da ga pusti
da vojska predvođena njim napadne Trojance. Ahilej ga pusti davši mu svoje
oružje u pridruživši mu Mirmidonce, no preporuči mu da se odmah odagnavši
Trojance od lađa vrati da se ne bi bogovi naljutili. Vidjevši Patrokola u
Ahilejevom oružju s Mirmidoncima Trojanci su pobježali misleći da je to Ahilej.
Patrokolo je junački s vojskom udario na Trojance te ubije vojvodu Sarpendona,
te pokuša osvojiti i Troju. Došavši pred zidine grada pokušao je da se popne na
gradske zidine i tri puta biva odbijen od Apolona. Četvrti puta Apolon ga oštro
upozori te se Patrokolo povuče od straha prema Apolonovom gnjevu. Apolon
nagovori Hektora da krene u napad. U borbi između Patrokola i Hektora Apolon
udari Patrokola u leđa te ga onesvijesti. Patrokola je prvi ranio Euforo
kopljem u leđa. Patrokolo teško ranjen jedva se dovuče do svoje čete, te pade
na pod i Hektor ga ubi.


Karakterizacija likova:

Ahil

Sin kralja Peleja i morske božice Tetide, ahejski junak, hrabar, neustrašiv,
uvijek spreman na borbu.Agamnemon

Vrhovni komandant ahejske vojske pod Trojom, lakom, nesmotren, voli naređivati.

Patrokolo

Hrabar, borben vjeran, prijatelj i suborac.

Hektor

Hrabar, najveći trojanski junak, glavna trojanska snaga.[Vrh] Go down
Korisnički profil http://hrvatskijezik.forumcroatian.com
Admin
Admin
avatar

Broj postova : 483
Age : 54
Registration date : 14.07.2007

PostajNaslov: Re: Homer: Ilijada   uto srp 17, 2007 2:09 pm

1. pjevanje


Radnja započinje zazivanjem
(invokacijom) muze da pjeva o Ahileju, njegovoj
ljutnji i ahejskim porazima. U ahejski
tabor dolazi Hriso, koji želi otkupiti
kćer koju su Ahejci zarobili prilikom osvajanja Tebe. Agamemnon odbija ponudu, a
Hriso, svećenik Apolonov, moli Apolona za pomoć. Apolon na Ahejce pošalje kugu. Desetog
dana epidemije Ahejci vjećaju i vrač Kalhas kaže Agamemnonu da mora vratiti
kćer Hrisovu. Agamemnon nevoljku pristaje, ali traži dar za taj postupak. Nitko mu ga ne želi dati, a on ljut na Ahileja uzima njegovu robinju
Briseidu. Ahilej se jako rasrdi i napušta
rat, a njegova majka, božica Titeda,
moli Zeusa da ne dozvoli Ahejcima pobjedu protiv Trojanaca dok se ne
pomire s Ahilejem.Citat: “Ako, Zeuse o oče, med
besmrtnicima tebiDjelom il’ besjedom
kojom ugodih, izvrši mi želju:Mojega sina počasti, od ostalih koji je ljudi


Najkraćeg v’jeka, a sada junacima kralj Agamemnon


Pogrdi njega, jer uze mu dar i ima ga sada.


Nego otiđi i gledaj, da Hera ne opazi tebe,


Dotle Trojancima snagu
udjeljuj, dokle AhejciMoga ne počaste sina i
dikom ne uzvise njega. ”Zeus joj ispuni želju, ali se Hera
zbog toga počne s njim prepirati. Dolazi
Hefest i razveseljava ih.


16. pjevanje


U 15. pjevanju Trojanci potisnu Ahejce do samih brodova i postoji
opasnost da ih spale. Da bi to spriječio
Patroklo moli Ahileja da mu da oružje i vojnike,
kako bi potukao Trojance.Citat: “A ti pusti bar mene i
vojsku mirmidonsku druguMeni deder pridruži, da svane Danajskom rodu.


Svoje mi oružje na
pleći daj, da se njime oružam,Ne bi l’ me držali
Trojanci za tebe i od boja ne bi l’Prestali, ahejski ne bi l’ odahnuli ubojni sini”


Ahilej mu da oružje, ali ga upozori
da na kreće u napad nego samo obrani brodove i tabor. Kada su Trojanci vidjeli
Patrokla u Ahilejevom oklopu pomislili su da se Ahilej vratio u rat i silno su
se uplašili, te razbježali. Patroklo
udari po njima i ubije Sarpedona, a onda
zanemari Ahilejevu preporuku i krene na Troju. Uto
dođe Hektor i ubije Patrokla.
18. pjevanje


Ahilej saznaje za Patroklovu
smrt i stane tugovati za prijateljem. To
čuje njegova majka Tetida i dođe utješiti sina, te
mu kaže da ne kreće u boj bez oružja (Ahilej je oružje posudio Patroklu u 16. pjevanju, a
uzeo ga je Hektor u 17. pjevanju), jer će ona zamoliti Hefesta da mu napravi
novo oružje. Tetida odlazi na Olimp i
moli Hefesta da Ahileju iskuje novo oružje.Citat: “ Stog ti pred koljena
padam, kratkovječnom mojemu sinuNe bi li hotio ti
udjeliti kacigu i štit,Nazuvke prekrasne ktom, što ih kopče spučaju kruto,


I još oklop, jer onaj, što
imaše, izgubi vjerniUbiti drug mu, a on na zemlji žalostan leži. ”


Hefest pristaje i počinje kovati novo oružje.
Te noći Trojanci još jednom pokušavaju oteti Patroklovo tijelo, ali Hera šalje Irida s porukom za Ahileja i
kaže mu da se samo pojavi na opkopu kako bi se Trojanci uplašili. Ahilej se prošeta opkopom, a Trojanci uplašeni bježe, pa Ahejci konačno donesu tijelo Patroklovo
Ahileju. Spustila se noć i Trojanci
vjećaju. Pulidamas, prorok, predlaže da se
preko noći svi vrate u grad, jer bi inače
bili previše izloženi, s obzirom na to da
se Ahilej vratio. Hektor i ostali ljudi, nisu željeli poslušati njegov pametni savjet, već su ostali vani.


24. pjevanje


U 22. pjevanju Ahilej pobjedi Hektora i uzme njegovo tijelo u ahejski
tabor. Svako jutro Ahilej žali Patrokla i
vuče Hektorovo tijelo oko njegova groba. Bogovima
to napokon dosadi i Zeus pošalje Tetidu Ahileju,
da mu kaže da mora predati
Hektorovo tijelo njegovom ocu Prijamu, a
Iridu pošalje Prijamu da mu kaže da otkupi Hektorovo tijelo. Prijam s kolima dolazi u ahejski tabor, gdje moli Ahileja da mu preda sinovo tijelo
za bogate darove. Ahilej pristaje, te Prijam ostaje preko noći i ujutro se vraća
u Troju sa sinovim tijelom. Trojanci
oplakuju Hektora i dvanaestog dana ga spale na lomači.


Osnovni motiv:


Dva osnovna motiva su
Ahilejeva srdžba na Agnamemnona zbog otmice robinje Briseide i na Hektora zbog
ubojstva prijatelja Patrokla. Postoji još
par motiva ljubavi (npr. Ahilejeva ljubav
prema Briseidi, Patroklu) , ali oni nisu toliko bitni, jer
samo stvaraju dva glavna motiva, koji
su pravi pokretači radnje.Početni motiv srdžbe prema
Agamemnonu je vrlo jak do 16. pjevanja, ali onda kao da nestaje, a pojavljuje se novi motiv - srdžba na
Herakla, koji potpuno prekida prvi motiv. Na kraju i taj motiv nestaje.

Karakterizacija likova:


Ahilej je bio najveći grčki
junak i kao takav je trebao biti savršen. Ipak, kao i obično u grčkoj mitologiji, gdje ni bogovi nisu bili savršeni, Ahilej je imao svoje mane. Bio je pošten i vrijedan, no njegove srdžbe nisu bile potpuno opravdane. Kada se ljutio na Agamemnona, nije trebao samo sjediti i gledati kako se
stvari dešavaju (tako je ustvari i došlo do druge srdžbe), već se trebao suprostaviti Agamemnonu kao
junak. U drugoj srdžbi je bio u neku ruku
i sam kriv, jer da se on nije durio na
Agamemnona i tvrdoglavo čekao da mu ovaj padne pod noge, nikada Trojanci ne bi stigli do ahejskog tabora i brodovlja. Drugim riječima, da nije bilo njegovog muškog ponosa puno manje bi ljudi umrlo, a njegov prijatelj Patroklo bi bio živ (iako
je i sam pridonio svojoj smrti).Zeus je u Grka vrhovni Bog
svih bogova i ljudi. U Ilijadi stoji na
strani Trojanaca, ali samo zato što ga je
za to zamolila Ahilejeva majka Božica Tetida. Zeus
je mudar i pravedan, ali sputan svojim
položajem ne može doći do punog izražaja.Apolon je mladi Bog sunca, svjetlosti i proroštva. Veliki je prijatelj i pomagač Trojanaca, a posebno Hektora, kojeg je
osobno više puta spasio od Ahileja.Atena je Božica mudrosti i
rata, a bori se na strani Ahejaca. Povremeno u postizanju svojih ciljeva ne
postupa najpoštenije, no u većini
situacija ipak postupa pošteno.Hefest je bio Bog vatre i
kovačkog zanata. Bio je jedan od rijetkih
bogova koji se nisu izravno umješali u Trojanski rat. U 1. pjevanju se dokazao
kao mirotvorac bar nakratko izmirivši Zeusa i Heru.Hera je Zeusova žena, zaštitnica obitelji. Podržava Ahejce i udružuje se s Atenom.


Tetida je Boginja mora i majka
Ahileja. Vrlo snažno se zauzima za svaku
sinovu želju i dokazuje svoje poštenje pri svakoj pojavi u radnji, mada nekada daje prednost majčinskoj ljubavi.Agamemnon je bio kralj Mikene
i vrhovni zapovjednik ahejskih snaga pred Trojom.
Svojom škrtošću je izazvao bijes boga Apolona i ustvari započeo Ilijadu. Poslije u 18. pjevanju
mijenja svoj stav prema Ahileju, jer je
napokon uvidio što je učinio.Hektor je bio trojanski junak. Bio je prilično svojeglav (to ga je na kraju
koštalo glave), ali se barem borio za ono
u što je najčvršće vjerovao - domovinu.Patroklo je bio Ahilejev
najbliži prijatelj. Odrasli su zajedno i
bili su nešto kao pobratimi. Njegova
odanost domovini i Ahileju prikazana je u 16. pjevanju, gdje željan borbe za domovinu ipak traži
Ahilejevo dopuštenje za odlazak u boj.Prijam je bio kralj Troje. Njegova ljubav i dobrota se najviše ističu u
24. pjevanju pri molitvi Ahileju da mu
vrati sinovo tijelo.


Stilska sredstva:


Poredbe, stalni pridjevi, epiteti

Jezik i stih:


Jezik je potpuno arhaičan s
puno vrlo čudnih i krajnje nepoznatih riječi, a
razlog je vrijeme nastajanja i izvornik koji je pisan staro-grčkim jezikom. Ilijada se sastoji od 15693 heksametara.


Mjesto i vrijeme u djelu:


Okolica grada Troje oko 12. st. pr. K.Doživljaj Ilijade:


Kao praktičnog čovjeka, s malo interesa za ovakva stara književna
djela, ne mogu reći da me Ilijada iskreno
oduševila. Čak mislim da bi se mnogi
složili sa mnom da je pomalo dosadna. Kao
ratni ep većinom se temelji na mržnji i ubijanju (povremeno se u knjizi
spominje čak i klanje), a iako je to
nažalost stvarnost, nisam siguran da me
to uzbuđuje. Dugi opisi borbi pogotovo u
16. pjevanju i dalje prilično su dosadni
i vrlo razvučeni.S druge strane nije sve baš
tako crno, jer ipak se pojavljuje i tračak
ljubavi, a to se najjasnije očituje u 24. pjevanju gdje Prijam s poštovanjem prilazi
ubojici svoga sina Ahileju, a on potpuno
zaboravlja na srdžbu prema Hektoru i Trojancima i ugošćuje Prijama. Isto tako postoji i majčinska ljubav za sina koju Tetida iskazuje
u molitvama Zeusu i Hefestu.Sve u svemu Ilijada me
višestruko nadilazi svojim stilom, koji
još uvijek nisam u potpunosti usvojio i protumačio, pa zbog toga ni ne mogu biti potpuno objektivan u vrednovanju
djela.[Vrh] Go down
Korisnički profil http://hrvatskijezik.forumcroatian.com
Admin
Admin
avatar

Broj postova : 483
Age : 54
Registration date : 14.07.2007

PostajNaslov: Re: Homer: Ilijada   uto srp 17, 2007 2:10 pm

Bilješke o piscu:


Homer je grčki pjesnik kojemu se pripisuju epovi ILIJADA i
ODISEJA


Najstarija sačuvana djela ne samo grčke nego i europske
književnosti su junački epovi Ilijada i Odiseja. Nastali su otprilike u 8. st.
prije Krista, a predstavljaju završnu fazu dugog i plodnog razvoja grčke epske
poezije.Pripisuju se Homeru, o kojem nema pouzdanih podataka.


Temeljem legendarnih biografija smatra se da je Homer bio
rodom iz Smirne u Maloj Aziji, gdje je bila razvijena bogata tradicija epske
poezije.U antici su ga jednodušno smatrali povijesnom osobom.
Sumnja u njegovo postojanje pojavila se tek u posljednjim stoljećima našeg
vremena kada je pokrenuto tzv. homersko pitanje.


Epovi Ilijada i Odiseja ostavili neizbrisiv trag u
književnosti i uopće umjetnosti naše civilizacije. Postavši uzor epske poezije
najjači utjecaj izvršili su na grčku književnost kasnijih stoljeća, a zatim i
na rimsku. Po svojoj trajnoj umjetničkoj i duhovonoj vrijednosti teško bi se u
cjelokupnoj svjetskoj književnosti moglo naći djelo koje bi se moglo usporediti
s Homerovim.


Stih – heksametar

Tema - Ahilejeva srdžba i njene kobne posljedice; priča o
trojanskom ratu.

Fabula – Najveći grčki junak u Troji, tesalski kralj
Ahilej sukobio se s vrhovnim zapovjednikom Agamemnonom koji mu je oteo lijepu
robinju Brizeldu. U svom bijesu Ahilej više ne želi sudjelovati u boju, no u
borbu ga vraća želja da se osveti Hektoru, glavnom trojanskom junaku koji mu je
ubio prijatelja Patrokla. U dvoboju Ahilej ubija Hektora. No po dolasku
Hektorova oca trojanskog kralja Prijama
Ahilej suosjeća s njim, zaboravlja osvetu i vraća mrtvog sina ocu.

Mjesto radnje -
grad Troja u Grčkoj (drugog imena Ilij)


Vrijeme radnje – trojanski rat – Homer prikazuje 51 dan u
završnoj desetoj godini rata kojise u antici smatrao povijesnom činjenicom


Svi junaci Ilijade idealne su osobe čije su osobine jasno
zacrtaneAhilej – glavni lik, tesalski kralj, mlad čovjek divne
vanjštine i velike hrabrosti. Izuzetno je vješt u borbi i nadmašuje sve Grke.
Samom pojavom unosi strah neprijatelju.
Izuzetan je govornik. Plemenit je, ali ne može savladati svoje emocije, nagle
naravi.


Agamemnon – vrhovni zapovjednik grčke vojske

Hektor – trojanski junak

Prijam – trojasnki kralj, Hektorov otac

Bogovi –Apolon, Atena, . . posjeduju nadljuske moći ali su
karakterom nalik ljudima
[Vrh] Go down
Korisnički profil http://hrvatskijezik.forumcroatian.com
m1rk3Broj postova : 1
Registration date : 14.09.2009

PostajNaslov: Re: Homer: Ilijada   pon ruj 14, 2009 9:29 pm

gdje mogu naci citavu knjigu na internetu Ilijadu-Homer??? pls help trebam je skoro citavu procitat a ne samo ovaj kratki sadržaj...
[Vrh] Go down
Korisnički profil
Sponsored content
PostajNaslov: Re: Homer: Ilijada   

[Vrh] Go down
 
Homer: Ilijada
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.
 Similar topics
-
» Prolećna ljubav

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
hrvatskijezik :: 1 RAZRED :: 1 RAZRED-
Forum(o)Bir: